انجمن کودکان مهر هستی

پذیرش مددجو

طبق اساسنامه‌ی انجمن کودکان مهر هستی، پذیرش مددجو و مراحل حمایتی هر یک از آنها تابع قوانینی است که در این مقاله سعی شده به صورت مفصل و با تمام جزئیات شرح داده شود.

1- معرفی مددجو

نخستین مرحله پذیرش مددجو معرفی آن است که می‌تواند از طریق هر یک از روش‌های زیر صورت پذیرد:

 • ارگان‌های دولتی نظیر: نهادها، آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و …
 • ارگان‌های خصوصی نظیر: پزشک، روان پزشک، سمن‌ها و خیریه‌ها مددکاران و …
 • به صورت خود معرف از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی، صندوق صدقات و …
 • سایر روش‌ها نظیر: معرفی بوسیله دوستان و آشنایان، معرفی بوسیله دیگر مددجویان و …

2- سپری کردن مراحل پذیرش

طبق اساسنامه‌ی مصوب، انجمن کودکان مهر هستی ملزم به رعایت روند پذیرش مددجو طبق مراحل زیر می‌باشد:

قدم اول: اعتبار سنجی

 • مصاحبه‌ی حضوری: در این مرحله مددجو ملزم به حضور در جلسه‌ی مصاحبه با مددکار انجمن می‌باشد.
 • بازدید از منزل: پس از تایید مصاحبه حضوری انجمن، مددکاری را جهت بررسی وضعیت معیشتی و محل سکونت اعزام می‌نماید.
 • تشکیل پرونده: درصورت تایید مراحل فوق توسط مددکار، انجمن کودکان مهر هستی نسبت به تشکیل پرونده‌ی مددجو اقدام می‌نماید.

قدم دوم: بررسی شرایط حمایت

لازم به ذکر است طبق اساسنامه‌ی انجمن کودکان مهر هستی، تنها مددجویانی مورد حمایت موسسه قرار می‌گیرند که دارای شرایط زیر بوده باشند:

 • وجود کودک زیر سن قانونی 18 سال: لازم به ذکر است طبق اساسنامه‌ی انجمن کودکان مهر هستی عبارت مددجو به کودک خانواده اطلاق می‌گردد. لذا اولین اصل پذیرش، وجود کودک زیر سن قانونی در خانواده می‌باشد.
 • بدسرپرست، بی سرپرست و یا با سرپرستی مادر: طبق تعریف مندرج در اساسنامه‌ی انجمن کودکان مهر هستی، مددجویانی که فاقد سرپرست و یا با سرپرستی مادر هستند واجد شرایط پذیرش در این مجموعه می‌باشند. همینطور پذیرش مددجو تنها در صورت عدم وجود پدر در خانواده ممکن است و برای اثبات آن گواهی طلاق و یا گواهی فوت مورد نیاز می‌باشد. لذا درصورت وجود پدر در خانواده امکان حمایت از مددجو میسر نمی‌باشد مگر با نظر مددکار مستقیم پرونده.

3- قدم سوم: شروع دوره‌ی حمایت

در این مرحله مددجو پس از تایید مراحل فوق شامل خدمات حمایتی انجمن کودکان مهر هستی می‌گردد که به شرح زیر می‌باشد:

 • حمایت پزشکی
 • حمایت آموزشی
 • حمایت حقوقی
 • حمایت غذایی و بهداشتی

4- قدم نهایی: استقلال و خروج از سیستم

بدیهی است توانایی حمایتی انجمن کودکان مهر هستی محدود به استفاده از منابع کمک‌های داوطلبانه حامیان آن بوده و امکان حمایت مادام العمر برای هیچ مددجوی فراهم نیست.

به همین دلیل انجمن کودکان مهر هستی تمهیداتی را در نظر گرفته تا با ایجاد بستری برای توانمندسازی مددجو و خانواده آن، امکان استقلال از انجمن را فراهم آورد.

در همین مسیر با ایجاد بستر آموزشی و همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی با صاحبین مشاغل سعی در کاریابی و کارآفرینی برای مددجویان خود دارد.