دختران ۲ برابر پسران در زمان امتحان دچار استرس می‌شوند

دختران ۲ برابر پسران در زمان امتحان دچار استرس می‌شوند

روانشناسانان معتقدند دختران ۲ برابر پسران در زمان امتحان دچار استرس و اضطراب می‌شوند، چرا که آنها مسئولیت‌پذیرتر هستند و بیشتر نتیجه امتحان برایشان مهم است و متأسفانه این استرس بر روی عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد.

فایق یوسفی، اظهار کرد: با رسیدن زمان امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان شرایط استرس‌زایی را تجربه می‌کنند، اضطراب امتحان پدیده‌ایی است که موجب شده تعداد زیادی از دانش‌آموزان و دانشجویان در زمان امتحان دچار مشکل شوند. ادامه مطلب …