استرس دختران ۲ برابر پسران در زمان امتحان

mehrehasti_استرس 2برابری دختران نسبت به پسران

روانشناسان معتقدند دختران ۲ برابر پسران در زمان امتحان دچار استرس و اضطراب می‌شوند. چرا که آنها مسئولیت‌پذیرتر هستند و بیشتر نتیجه امتحان برایشان مهم است و متأسفانه این استرس …