خدمات

کارگاه کاربردی آموزش مهارت های زندگی

مدرس : سپیده دولتی روانشناس

  • کنترل خشم،مدیریت استرس و ریلکسیشن
  • ارتباط موثر و جراتمندی
  • حل مسئله، تصمیم گیری و مدیریت زمان
  • خودآگاهی و عزت نفس
  • حل اختلافات بین فردی و تنظیم خلق منفی (راه های ماندگاری بهبود افسردگی)