شماره کارت های زیر بنام انجمن کودکان مهر هستی میباشد

بانک پاسارگاد
  • شماره کارت
  • 4255 - 0003 - 2919 - 5022
بانک تجارت
  • شماره کارت
  • 5681 - 5399 - 9166 - 6273
طبق اساس نامه پرداخت حق عضویت به مبلغ 50000ریال میباشد.