بزرگداشت روز طبیعت با همیاری موسسه مهر هستی

بزرگداشت روز طبیعت با همیاری موسسه مهر هستی

زندگی وابسته به محبت و احترام متقابل است، محیط زندگی ما تابع احترامی است که به آن میگذاریم، موسسه کودکان مهرهستی در جهت آموزش احترام به طبیعت و محیط زیست در بزرگداشت روز طبیعت با همیاری کودکان خود اقدام به جمع آوری زباله ها و کمک به نظافت محیط زیست داشته که درواقع هدف از این حرکت نمادین تاثیر گذاری در شخصیت کودکانی است که آینده سازان این جامعه هستند.

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه